Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen Kinderpraktijk Theone en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van Kinderpraktijk Theone inroepen.

2. Verhindering
Indien de opdrachtgever verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient de opdrachtgever de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht, kosten zijn EUR 60,-.

3. Tarieven
De meest actuele tarieven zijn te vinden op www.kinderpraktijktheone.nl.

4. Declaraties
In vervolg op het genoemde in artikel 3, zal Kinderpraktijk Theone de kosten declareren bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is hierbij zelf verantwoordelijk om bij zijn/haar zorgverzekeraar na te gaan wat de dekkingsvoorwaarden zijn.

5. Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke. Zolang de opdrachtgever in gebreke blijft en niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

6. Incasso
Kinderpraktijk Theone is in het hierboven onder artikel 4 en 5 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

7. Verschuldigdheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van Kinderpraktijk Theone bindend.

8. Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de therapeut. 

9. Vertrouwelijkheid
De therapeut behandelt alle informatie tussen opdrachtgever en therapeut vertrouwelijk. De therapeut mag informatie over het kind uitwisselen met (huis)arts en collega therapeuten in het belang van het kind. Met uw toestemming zullen kopieën van relevante verslagen worden gegeven aan andere betrokkenen (waaronder bijv. de leerkracht). Vanwege de interdisciplinaire werkwijze binnen Kinderpraktijk Theone heeft elke medewerker van Kinderpraktijk Theone inzage in het dossier van de cliënt indien dit in het belang van de behandeling noodzakelijk is.

10. Klachten
De klachtenprocedure staat beschreven op de website www.kinderpraktijktheone.nl.

11. Verwijsindex
Vanuit de raamovereenkomst met de 7 Westfriese gemeenten is verplichting dat voor het bevorderen van de samenwerking met andere partijen gebruik wordt gemaakt van de verwijsindex. In de verwijsindex kunnen we onze naam koppelen aan uw kind. U wordt geïnformeerd als wij dit gaan doen. Meer informatie over verwijsindex is te vinden op Multisignaal.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik