Privacy Statement

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Wij raden u aan de privacyverklaring goed te lezen. Met vragen hierover kunt u terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@kinderpraktijktheone.nl.
Kinderpraktijk Theone BV is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Kinderpraktijk Theone BV beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.
Kinderpraktijk Theone BV is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Kinderpraktijk Theone BV verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 5 van de AVG (beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Kinderpraktijk Theone BV gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als we een vraag hebben. Daarnaast is Kinderpraktijk Theone BV verplicht om uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, geslacht, medische gegevens (bijv. aandoening en medicijngebruik), naam van de huisarts en andere betrokken zorgverleners en nummer van een identiteitskaart te registreren in uw behandeldossier.

Deze gegevens worden binnen de praktijk enkel gebruikt voor:

  • onze eigen dossiervorming t.b.v. het verlenen van paramedische zorg, waaronder (kinder)fysiotherapie, (kinder)ergotherapie, logopedie, jeugdzorg, waaronder (GZ-)psychologie, ouderbegeleiding, kinder- en jeugdtherapie en pubercoach;
  • het declareren van verleende zorg bij cliënt, gemeente of zorgverzekeraar;
  • eindverslag voor de verwijzer (huisarts, specialist of gebieds/wijkteam);
  • managementrapportages richting gemeenten en zorgverzekeraars;
  • kwaliteitsdoeleinden.

Kinderpraktijk Theone gebruikt Mailchimp voor het versturen van electronische nieuwsbrieven aan cliënten en professionals. Doelstelling van deze nieuwsbrieven is om cliënten en professionals op de hoogte te houden van onze diensten en services. Uw e-mailadres wordt verwerkt in Mailchimp, zodat u een nieuwsbrief ontvangt. Mocht u deze niet willen ontvangen, dan kunt u zich daarna uitschrijven.

Vanzelfsprekend worden uw gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij sprake is van één van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Dit gaat te allen tijden in overleg met u.

Grondslag van de verwerking en bewaartermijn persoonsgegevens
Kinderpraktijk Theone BV moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG (rechtmatigheid van de verwerking). Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan uw persoonsgegevens te verwerken voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van ergotherapeutische behandelingen. Op grond van wettelijke verplichtingen (WGBO) zijn wij verplicht uw medisch dossier 20 jaar te bewaren (voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn ingaat vanaf de leeftijd van 18 jaar). Kinderpraktijk Theone BV bewaart uw gegevens elektronisch.
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Beveiliging persoonsgegevens
Artikel 5 sub 1f van de AVG verplicht Kinderpraktijk Theone BV om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo zorgt Kinderpraktijk Theone BV ervoor dat uw (persoons)gegevens tijdens verzending zijn versleuteld. En vindt verzending van uw gegevens via een beveiligde verbinding plaats.

Uw privacyrechten
U hebt recht op:
– informatie over onze gegevensverwerking met betrekking tot uw persoonsgegevens (artikel 13 en 14 AVG);
– inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 AVG);
– correctie van uw persoonsgegevens (artikel 16 AVG) en/of
– verwijdering van uw persoonsgegevens (artikel 17 AVG).

Daarnaast heeft uw recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (artikel 18 AVG) door Kinderpraktijk Theone BV.
Tot slot heeft u recht op dataportabiliteit; op uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens overdragen aan een door u gekozen andere organisatie (artikel 20 AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken kunt u een inzageverzoek per e-mail doen: info@kinderpraktijktheone.nl. Uw verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Ook zo’n verzoek handelen wij kosteloos binnen 4 weken af. U kunt uw verzoeken sturen aan of mailen naar:

Kinderpraktijk Theone BV
Nieuwe Steen 25-102
1625 HV Hoorn
info@kinderpraktijktheone.nl

Aanpassing privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij op deze website publiceren.

Deze privacy statement is aangepast op 5-9-2022

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik