Rechten en plichten

Hieronder staat beschreven wat u van uw behandelaar en uw behandeling mag verwachten.

Kwaliteit
De behandelaren van Kinderpraktijk Theone zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister behorende bij de beroepsgroep. De behandelaren zijn gehouden aan de gedragscode zoals die door Kinderpraktijk Theone is opgesteld. U kunt deze nalezen op de website.

Het behandelplan
De behandelaar is verplicht u te informeren over wat hij of zij denkt dat er met uw kind aan de hand is. U maakt samen afspraken over het doel van de behandeling, de manier waarop dit doel bereikt wordt en hoe lang dit ongeveer zal duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling blijven bespreken.

Resultaat van de behandeling
Het is moeilijk te zeggen wat het resultaat van de behandeling zal zijn. Klachten kunnen verdwijnen, verminderen, of blijven bestaan. Ook is het mogelijk dat uw kind beter leert omgaan met bestaande klachten. Het resultaat van de behandeling is afhankelijk van meerdere factoren.

Dossier
De behandelaar bewaart uw gegevens in een digitaal dossier. Dat zijn de verwijsbrief, brieven van en over u, het perspectiefplan alsook aantekeningen over de voortgang van de behandeling. U heeft het recht het dossier in te zien, uitgezonderd de werkaantekeningen van de behandelaar. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) kent een algemene wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor een dossier, waarna het moet worden vernietigd.

Geheimhouding en gegevensuitwisseling
Uw behandelaar is verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen niet zonder toestemming aan derden worden verstrekt. Kinderpraktijk Theone houdt graag de huisarts op de hoogte. Daarvoor zullen wij dan ook toestemming vragen. Wanneer met anderen mondelinge- of schriftelijke informatie-uitwisseling gewenst is, zal hiervoor eveneens toestemming worden gevraagd. Dit is vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer de behandelaar met een collega-behandelaar binnen de praktijk of in intervisie wil overleggen over de behandeling, dan mag dit zonder toestemming. Deze collega’s hebben eveneens geheimhoudingsplicht.

In verband met declaratie van de zorgkosten levert Kinderpraktijk Theone gegevens uit met de zorgverzekeraar of gemeente. Het gaat hierbij om gegevens die noodzakelijk zijn, zoals uw persoonsgegevens (e.g. geboortedatum/BSN) en de te declareren verrichtingen. Uw diagnose wordt niet vermeld.

Zorgverzekeraars en gemeenten hebben het recht om te controleren of Kinderpraktijk Theone zich houdt aan de voorwaarden m.b.t. dossiervoering, maar hebben hierbij geen toegang tot de inhoud van de behandeling.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik