Gedragscode

Gedragscode Kinderpraktijk Theone
Datum: 6-7-2021

Gedragscode Kinderpraktijk Theone

Wij, de werknemers en eigenaar van Kinderpraktijk Theone willen graag dat mensen aan wie wij zorg en ondersteuning verlenen, daarover tevreden zijn. Daarnaast vinden wij het tevens belangrijk dat we met plezier ons werk kunnen doen. De wijze waarop we met elkaar omgaan, is hiervoor doorslaggevend. Daarom hebben wij in deze gedragscode beschreven wat we van elkaar mogen verwachten.

Met elkaar dragen we uit dat we een heldere, open en transparante communicatie voorstaan. Waarbij hoor en wederhoor onderdeel van de wijze van omgang met elkaar is. Hierbij hanteren we een open aanspreekcultuur, waarbij we ervan uit gaan dat feedback geven en ontvangen hoort bij een open, transparante communicatie en een lerende organisatie, die zichzelf intern en extern profileert als een professionele organisatie.

Blijf met elkaar in gesprek
We spannen ons niet alleen in voor een goede dienstverlening aan cliënten, maar ook voor zorg aan elkaar als collega’s. Daarbij spelen de onderlinge omgangsvormen binnen de organisatie en in de contacten met mensen buiten de organisatie een belangrijke rol. Naast deskundigheid en kwaliteit van het werk gaat het immers ook om communicatie en bejegening. Het moet duidelijk zijn wat we van elkaar als collega’s verwachten en welke waarden, normen en regels we hierbij hanteren. De gedragscode zal die duidelijkheid verschaffen. Het bevat normen voor onderlinge omgangsvormen. Soms zijn deze normen klip en klaar, vaker moet je ze vertaald worden naar een concrete situatie. Dat is lastig, mede ook doordat de maatschappelijke werkelijkheid veranderlijk is. Wat wij twintig jaar geleden ‘normaal’ vonden – bijvoorbeeld roken in bijzijn van cliënten – is dat nu niet meer. Daarom is het belangrijk dat wij binnen onze organisatie met elkaar in gesprek blijven over deze gedragscode en de normen die daaraan ten grondslag liggen. In het teamoverleg, maar ook in de individuele gesprekken is het noodzakelijk om ongewenst gedrag te benoemen en te bestrijden en gewenst gedrag te verankeren.

1. REIKWIJDTE
Deze gedragscode is van toepassing op: de medewerkers en eigenaar, stagiaires en vrijwilligers bij de zorgaanbieder Kinderpraktijk Theone, als mede cliënten en de wettelijk vertegenwoordigers van deze cliënten en andere betrokkenen van deze cliënten.

2. VERANTWOORDELIJKHEID
De eigenaar van Kinderpraktijk Theone zal er op toezien dat deze gedragscode gehanteerd wordt binnen de eigen organisatie en dat dit document als zodanig bekend is bij iedereen.

3. RESPECT EN GELIJKWAARDIGHEID
3.1 Wij van Kinderpraktijk Theone vinden het belangrijk dat onze cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste, verantwoorde en veilige manier vorm kunnen geven. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Samen wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt door cliënten en onze medewerkers.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

a. Zorgvuldigheid, integriteit

 • We praten niet zonder toestemming van de clienten met externen over hen
 • We praten niet met cliënten over cliënten (conform de wettelijke eisen)
 • We gaan zorgvuldig omgaan met de privacy van cliënten:
  – er is een beveiligd mailsysteem via Zorgmail;
  – er wordt niet gesproken over cliënten in bijzijn van andere cliënten;
  – de computers zijn beveiligd conform de normen;
  – telefoongesprekken worden gevoerd met de deuren dicht;
  – dossiers blijven uit het zicht van cliënten.
 • We gaan zorgvuldig om met cliëntgegevens

b. Respectvol in doen en laten

 • Onze houding is gericht op het in de waarde laten van de ander
 • We staan naast cliënten en niet boven ze
 • We accepteren cliënten en elkaar als persoon, maar dat betekent niet dat we elk gedrag accepteren
 • In alles houden we rekening met de problematiek van de client
 • We luisteren naar de wensen van onze cliënten
 • We zijn helder over onze deskundigheid en de grenzen van onze deskundigheid.
 • Als medewerkers respecteren we elkaars deskundigheid

c. Betrouwbaarheid, Loyaliteit

 • We zijn wie we beloven te zijn
 • Gemaakte afspraken komen we na (als dit om bepaalde redenen niet mogelijk is informeren we elkaar hierover)
 • Als collega’s, steunen we elkaar en vullen we elkaar aan vanuit onze eigen deskundigheid.

3.2 Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat wij binnen Kinderpraktijk Theone veel waarde hechten aan bepaalde normen en waarden, volgt hieronder een korte beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden is.

a. Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.

b. Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan ook gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms-jes, What’s-app berichtjes of e-mail berichten.

c. Seksueel intimidatie
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

d. Overige gedragsregels
Verder gelden voor zorgmedewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels: – Het is verboden te roken, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan; – Het is verboden alcoholische drank of drugs mee te nemen of te gebruiken en te geven aan cliënten;

4. Klachtenbehandeling
Op de website staat vermeld de klachtenprocedure, waarbij wordt voldaan aan de WKKGZ.

5. Procedures
5.1 Binnen Kinderpraktijk Theone wordt er preventief beleid gevoerd m.b.t. ongewenst gedrag van werknemers, cliënten en cliënten onderling, aangestuurd door de preventiemedewerker.

5.2 Klachten worden conform de geldende klachtenprocedure behandeld en geregistreerd.

5.3 Wanneer er incidenten/calamiteiten tijdens de zorg plaatsvinden zal Kinderpraktijk Theone handelen conform beschreven staat in het Kwaliteitshandboek.

5.4 Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlenerschap als uitgangspunt voor Kinderpraktijk Theone leidend is, behoudt deze zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers door cliënten kan daarvoor als reden gelden.

5.5 Het besluit om maatregelen te treffen bij overtreding van deze gedragscode wordt uitsluitend en alleen genomen door de eigenaar van Kinderpraktijk Theone. Maatregelen zullen niet worden genomen wanneer dit niet eerst met betrokkenen is besproken.

6. Slotopmerkingen
6.1 Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over het treffen van maatregelen. Het gaat gelukkig om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Kinderpraktijk Theone het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we elkaar blijvend respecteren.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik