Nieuwe jeugdwet

De Wet op de jeugdzorg is in 2005 van kracht geworden en beoogt hulp te bieden aan jongeren en ouders bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen. Gemeenten zijn sindsdien verantwoordelijk voor de zorg voor de jeugd. Hieronder vallen:
• de jeugdbescherming
• de jeugdreclassering
• de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg)
• de geestelijke gezondheidzorg voor jeugdigen (jeugd-GGz)
• de zorg voor jeugd met een licht verstandelijk beperking (jeugd-LVB).

De nieuwe Jeugdwet kent 5 uitgangspunten:

  1. Preventie en uitgaan van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders, met inzet van hun sociale netwerk;
  2. De-medicaliseren, ontzorgen en normaliseren door onder meer het opvoedkundig klimaat te versterken in gezinnen, wijken, scholen en in voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen;
  3. Eerder de juiste hulp op maat te bieden om jeugdigen en gezinnen zo snel mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo effectief mogelijk hulp te bieden met aandacht voor de (kosten)effectiviteit van de geboden hulp;
  4. Integrale hulp aan gezinnen volgens het uitgangspunt één gezin, één plan, één regisseur;
  5. Meer ruimte voor professionals om de juiste hulp te bieden door vermindering van regeldruk.

Met de nieuwe Jeugdwet moet voorkomen worden dat ouders en jeugdigen verdwalen in het systeem. Het nieuwe stelsel kent door één wettelijk kader en één financieringssysteem voor de jeugdzorg meer doelmatigheid. Door vermindering van regels en bureaucratie wordt integrale zorg bij meervoudige problematiek beter mogelijk.

Kinderpraktijk Theone heeft een contract met de 7 Westfriese gemeenten als het gaat om de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd-GGZ). De hulp aan het kind, de jongere in de leeftijd van 0 tot 18 jaar door Kinderpraktijk Theone wordt, als het gaat om een jeugdzorg hulpvraag, vergoed door de gemeente. In een hulpvraag is vaak een probleem geformuleerd. Hieronder staan de problemen, waarmee het kind, de jongere terecht kunnen bij Kinderpraktijk Theone:
• gedragsproblemen,
• sociaal-emotionele problemen,
• problemen met het (samen) spelen,
• problemen in de zelfredzaamheid (aan- en uitkleden, brood smeren, tas inpakken),
• problemen met de werkhouding,
• concentratieproblemen,
• problemen in de communicatie,
• problemen in het bewegen,
• problemen in de zintuiglijke prikkelverwerking (bijv. de overgevoeligheid),
• fysieke problemen als buikpijn, hoofdpijn en tics,
• slaapproblemen.

Kinderen met een psychiatrische beperking als ADHD en ADD en een autistisch spectrum stoornis (ASS) kunnen eveneens deze problemen ervaren. Momenteel komen kinderen met deze beperking bij het Kinderpraktijk Theone en ontvangen ze de juiste begeleiding met duidelijk resultaat.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik