Werkwijze

Het unieke van Kinderpraktijk Theone is de diversiteit aan disciplines. Hierdoor kan vanuit verschillende expertise onderzoek worden gedaan naar niet eenduidige problemen zoals hoofdpijn, buikpijn, faalangst en boosheid. Het gevolg is dat ouders niet zelf een zoektocht langs verschillende hulpverleningsorganisaties hoeven af te leggen. Daarnaast wordt vanuit deze interdisciplinaire aanpak snel de juiste hulp ingezet. Verschillende instanties, waaronder het Dijklander Ziekenhuis, Centrum het Antwoord, GGZ-nhn en Esdege-Reigersdaal verwijzen hierdoor regelmatig naar Kinderpraktijk Theone.

Verschillende behandelvormen worden vergoed, echter er is een verwijzing nodig van de (huis)arts of gebieds/wijkteam medewerker van de gemeente. De eerste stap is dus om naar de (huis)arts of de gemeente te gaan om uw verhaal te doen. Zij denken dan met u mee bij welke zorgorganisatie u het beste terecht kunt.
Als u alleen voor uw kind logopedie, fysiotherapie of ergotherapie wilt, dan kunt u direct uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. U heeft dan geen verwijzing nodig en we maken dan gebruik van directe toegankelijkheid.

Als de (huis)arts of de gemeente adviseert om bij Kinderpraktijk Theone hulp te vragen, vul dan het aanmeldformulier op onze website in bij Ouders. De behandeling vanuit de jeugdzorg kent verschillende fasen. Hieronder kunt u meer lezen over deze fasen:

Cliënten, dit zijn vaak de ouders, kunnen een aanmelding doen via het aanmeldformulier op de website. Zij worden binnen 3 werkdagen teruggebeld en krijgen toegang tot hun elektronische patientendossier (EPD, dit is een digitale persoonlijke map, waarin alle lijsten en bestanden worden bewaard). Er vindt vervolgens informatieoverdracht plaats, denk aan het invullen van lijsten door de cliënt of het opvragen van gegevens. Indien de cliënt een hulpvraag heeft, waarbij al duidelijk is welke discipline de behandeling vorm gaat geven, dan vindt het intakegesprek plaats met de betreffende therapeut. Afhankelijk van de leeftijd van het kind en de wens van ouders kan het intakegesprek plaats vinden met de ouder en het kind. Is de hulpvraag niet eenduidig en heeft het overlap met één of meerdere disciplines dan vindt een breed intakegesprek met de ouders plaats. De verschillende betrokken professionals van Kinderpraktijk Theone hebben regelmatig overleg, zodat er indien nodig bijgestuurd kan worden om een zo optimaal mogelijk resultaat te boeken.

Tijdens het intakegesprek wordt samen met de ouders en evt. het kind of de jongere een behandelplan/perspectiefplan op maat opgesteld. In dit plan wordt vermeld welke therapeut het kind of de jongere gaat behandelen in de praktijk of in de betreffende omgeving en/of welke therapeut de ouders en andere betrokken personen gaat begeleiden en adviseren. Het behandelplan/perspectiefplan bestaat hierdoor dus niet alleen uit individuele therapie aan het kind, maar kan juist bestaan uit ondersteuning van de omgeving. In deze omgeving participeert het kind en in deze omgeving is het belangrijk dat het kind functioneert. Hierin staat eveneens beschreven of er eerst een observatie plaats vindt, of dat gelijk gestart wordt met de behandeling. Dit plan moet ondertekend worden door de gezaghebbende ouders. Als het kind 16 jaar of ouders is, dan tekent hij of zij eveneens dit plan. Kinderen in de leeftijd van 12 tot 16 jaar hebben de keuze om ook het plan te mogen ondertekenen.

Na het intakegesprek vindt er een observatieperiode plaats. Hiermee wordt de problematiek verduidelijkt en worden de sterke en zwakke kanten van de cliënt in kaart gebracht. Tijdens de intake wordt samen met de cliënt bepaald welke therapeut(en) zullen observeren.  De observaties vinden plaats in de praktijk, maar kunnen daarnaast ook plaatsvinden op andere plekken waar de hulpvraag zich afspeelt, zoals in de thuis- of schoolsituatie. Afhankelijk van de hulpvraag vinden er observaties plaats door meerdere disciplines. Na de observaties vindt er een oudergesprek plaats waarin de uitkomsten worden besproken.

Sommige kinderen en jongeren worden geobserveerd door zowel een kindertherapeut als een therapeut gericht op de Sensorische informatieverwerking. Samen met de betrokken intaker zal bepaald worden wat het beste aansluit bij het kind of de jongere.

Na de observatiefase of meteen na het intakegesprek wordt de behandeling gestart. Deze is gericht op de gestelde doelen tijdens de intake. Belangrijk is dat de betrokken personen de juiste handvatten krijgen om hierbij het kind te ondersteunen en verder te begeleiden. Bij de individuele therapie aan het kind, gaat het erom het kind in zijn of haar eigen kracht te zetten. Succeservaringen en motivatie spelen hierin een essentiële rol. Op deze manier zijn ouder(s) en/of het kind actief betrokken en hebben zelf de regie.
Na gemiddeld 3 maanden wordt de behandeling tussentijds geëvalueerd met de betrokkenen en eventueel bijgesteld.
Na de behandelfase vindt er een eindgesprek plaats met alle betrokkenen en worden de behandeldoelen geëvalueerd.

Onze speerpunten zijn:

Deskundig
Hulp op maat
Oplossingsgericht
Positief
Samenwerking
Brede Blik